Anhörigregister inom föreningen
Syfte med registret
Under våren 2015 har det förekommit situationer där boende i föreningen på grund av ohälsa inte haft förmåga att ta vara på sig själv. Detta har skapat oro hos de kringboende, som frågat sig ”Vad kan man göra”, ”Finns det någon som man kan kontakta”

För att kunna bistå i sådana situationer krävs kännedom om kontaktvägarna till någon anhörig, god vän eller annan kontaktperson till den sjuke. Ett ”anhörigregister”, som administreras av föreningens styrelse, skulle då vara till stor hjälp för att kontakta anhörig eller vän för att informera om den aktuella situationen och på så sätt bidra till att den behövande får hjälp.

Tanken är inte att styrelsen ska ta över ansvaret för vården. Tanken är inte heller att styrelsen ska bedriva någon uppsökande verksamhet. Tanken är att styrelsen, när den blir kontaktad, genom registret ska kunna medverka till att någon närstående till den behövande får möjlighet att ta ansvar.

Styrelsen har nu beslutat att införa ett anhörigregister i föreningen och erbjuda de boende att ansluta sig till detta. Anslutningen till registret är naturligtvis helt frivillig.

Administration av registret
Registret kommer att placeras i styrelserummet låst för alla som inte är styrelsemedlemmar. Vid behov av registret för kontakt med anhörig ska kontakten med den anhörige tas av styrelsemedlem – i första hand ordföranden eller sekreteraren. Påminnelse om uppdatering sker en gång per år. Den enskilde är ansvarig för lämnade uppgifter och att dessa uppdateras vid behov.

Vad ska registret innehålla?
Den boendes namn, lägenhetsnummer, telefon. Namn, adress och telefonnummer för den person, som den boende valt som ”anhörig” att kontaktas.

Vill du ansluta dig till registret?
Fyll då i den bifogade blanketten och skriv under den med din namnteckning. Lägg den sedan i föreningens brevlåda i hus 4, Bergtallsvägen 20.

Frågor om registret
Besvaras av styrelsens ordförande, Jan Johnsson, tel. 070 3436227,
e-post jan.e.johnsson@tele2.se