Motioner 2015

Motion 1: Städning i garaget

Förslag
Föreslår att antalet städdagar i garaget begränsas till 1, möjligen 2 gånger per år (gärna april och oktober).
Motivering
Garaget städas för närvarande 4 gånger per år, vilket känns onödigt mycket. Särskilt städningen i november och februari upplevs som onödig då det vanligtvis fortfarande förekommer snöslask och garaget därmed nästan omedelbart ser ut som innan städningen. En halvering innebär sannolikt lägre kostnader och underlättar för dem av oss som har svårighet att ställa bilen längre bort.
Carin Wesslén Ståhl, Lgh 333

Styrelsens yttrande och förslag till beslut:
Styrelsen har lagt sig vinn om att värna och underhålla föreningens yttre och inre miljö för att skapa trivsel i medlemmarnas boendemiljö. Därför har styrelsen lagt ut trädgårdsskötseln på entreprenad liksom trapp-städningen som sker varje vecka. I avtalet med Mobil Park avseende garaget, som vi räknar till den inre miljön, ingår städning fyra gånger om året.
Frekvensen av garagestädningen har fastslagits efter bedömt behov av städning för att hålla lokalen rimligt fri från den sand, damm och annat skräp som fordonen drar med sig in i garaget. Störst behov av städning är just tillfällena i november och februari. Att minska frekvensen på städningen skulle minska kostnaderna relativt marginellt men riskera att generera ökad nedsmutsning och nedskräpning och därmed skapa otrivsel
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås

Motion 2: Installation av dörröppnare för dörrarna från garaget till trapphusen
Varför: Dörrarna är tunga att öppna. Det är två dörrar att passera. Många har kassar och väskor att bära när man ska öppna dörrarna. Många är äldre och upplever att det är tungt att öppna dörrarna.
Hur: Installera dörröppnare som öppnas med samma dosa som garageporten. Kostnaden uppgavs till 100 000 kr när styrelsen gjorde en offertförfrågan i februari 2014.
Jan Krievins, Lgh 272

Styrelsens yttrande och förslag till beslut:
Vid bedömningen av behovet av dörrautomatik för enklare passage mellan trapphus och garage har styrelsen funnit att motionärens tänkta mål-grupp, boende som är 70 år eller äldre, är ca 50 personer, till dessa ska adderas medlemmar som av annat skäl än ålder bör räknas in i mål-gruppen samt familjer med barn i barnvagnsålder. Installation av dörrautomatik mellan trapphus och garage är inte upptagen i 2015 års budget, men föreningens likviditet ger utrymme för den investering, som motionären avser.
Styrelsen föreslår därför att motionen bifalles.

Motion 3: Om fjärrkontrollen till garaget
Fjärrkontroller är mycket bra för miljön. Jag önskar att ni tar upp min motion angående signallampan över garageutfarten.

Ju fler som använder fjärrkontrollen desto bättre för miljön med mindre avgaser både inomhus och utomhus och framför allt för boende i hus nr. 4.
Montera en signallampa på insidan i garaget (se skiss). Eventuellt flytta den befintliga till höger sida inifrån räknat 250 cm från golvet. Anledning: Man kan inte se om det lyser rött förrän man nästan är framme vid porten. Det är här den stora nyttan kommer med fjärrkontrollen för att man inte ska stå och släppa ut avgaser och vänta att portarna ska öppna sig. Samma sak gäller att vi ska stanna kvar på gatan ca 2 meter före nedfarten innan vi svänger ner i garaget när det lyser rött.

En stor fördel om inre rödljuslampan flyttas till sidan är för de som har sina bilar på pelarraden när de ska backa ut. Detta gör att säkerheten höjs avsevärt.
Svante Walton, Lgh 171

Styrelsens yttrande och förslag till beslut:
Motionens innehåll kan delas upp i två olika förslag eller önskemål.
Del 1 handlar om ett önskemål om ökad eller total användning av fjärrkontroll för att styra öppnandet av garageporten.
Del 2 handlar om komplettering eller flytt av den signallampa, som finns uppsatt innanför garageporten.
Styrelsen föreslår beträffande motionens
del 1 att motionen anses besvarad genom att de, som önskar använda fjärrkontroll, kan beställa sådan hos styrelsen tills en kostnad idag av 750 kronor,
del 2 att stämman beslutar om en komplettering av den inre signallampan i enlighet med motionärens önskemål.