Vårt kretslopp
Stockholm Vatten ansvarar för att ge dig friskt dricksvatten, renar avloppsvattnet samt ser till att dina sopor hanteras på ett hållbart sätt. Vårt mål är att sträva mot ett fungerande kretslopp, där avloppsslam och matavfall blir till miljövänlig biogas och biogödsel. Och våra sopor omvandlas till värme och energi eller som material i nya produkter.
Mälaren
Vårt dricksvatten kommer från Mälaren. Om det skulle behövas, kan vi använda vatten från Bornsjön, som är vår reservsjö.
Vattenverket
Här renas vattnet genom olika filter till ett gott och friskt dricksvatten av bästa kvalitet. Till sist justeras pH-värdet till 8,5 med hjälp av kalk. Efter 12 timmar är vattnet rent och skickas i ledningar hem till dig.
Vattentorn
Vattentornen fungerar som lager så att det alltid finns tillräckligt med vatten till alla stockholmare. Vattentornet ligger på en höjd. När vattnet rinner därifrån får det en sådan fart att det orkar högst upp i höghusen och till dem som bort längst bort från vattenverket.
Kranvatten
Stockholms kranvatten håller en mycket bra kvalitet. Det är helt onödigt att köpa vatten i affären, det är både dyrt och tungt att bära hem.
Var en vattenvän
Spola inte ner skräp i toaletten och använd bara miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel.

En vanlig dag i Stockholm
Här ser du kretsloppet för vatten, avlopp och sopor.
Info från Stockholm Vatten. Illustration: John Clemente elit.

Sopor blir till nyttigheter
Vi slänger ungefär 255 kg sopor per person och år. 40 % av soporna är matavfall. Genom att sortera dessa kan de bli nyttig biogas och biogödsel. Om förpackningar och tidningar sorteras ut, kan materialet tas tillvara och användas till nya produkter.
Dina matrester = en resurs
Matavfall hämtas av en särskild sopbil och transporteras till en anläggning, där det omvandlas till biogas och växtnäring i form av biogödsel.
Återvinning
På återvinningscentralen kan du lämna saker till återbruk eller slänga grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall.
Förbränningsverk
Stockholmarnas hushållsavfall bränns i Fortums förbränningsanläggning i Högdalen. Vid förbränningen utvinns både värme och el.
Dagvatten
Dagvatten är regn och smältvatten. När staden förtätas försvinner gröna ytor och de naturliga processerna rubbas. Hanteringen av dagvatten måste planeras på ett hållbart sätt för att minimera översvämningar och minska påverkan på sjöarna.
Avloppssystemet
Stockholm Vatten har hand om 310 mil avloppsledningar. 211 pumpar ser till att vattnet från din bostad når avloppsreningsverket.
Vattenresans slut
När vattnet släpps ut i Östersjön har de flesta organiska ämnena och partiklarna samt minst 70% av kvävet tagits bort.