Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Idéer, erfarenheter? Engagera dig!
Har du idéer, erfarenhet och ett engagemang som kan
komma till nytta i styrelsens arbete; anmäl då ditt intresse
för att ingå i styrelsen till valberedningen.
Har du tips, idéer och förslag i övrigt beträffande styrelsens sammansättning, ber vi dig att ta kontakt med valberedningens sammankallande, Britt-Marie Lilljeqvist, tel. 070 714 17 34, e-post: fam.lilljeqvist@gmail.com.

Krav på radonmätning i fastigheter
Det svenska nationella miljömålet för radon lyder: ”År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3.”
Med anledning av Riksdagens beslut har styrelsen beslutat genomföra en radonmätning i Brf Parkdammens fyra byggnader. Minst 20 % av samtliga lägenheter i varje huskropp ska mäts, vilket innebär minst en lägenhet på varje våningsplan.
Vid den mätning som gjordes vår förenings bostäder 2011 kunde vi glädja oss åt att mätresultaten visade mycket goda värden för samtliga lägenheter som ingick undersökningen. Årsmedelvärdet var 34,7 Bq/m3. Det lägsta uppmätta värdet var 23 Bq/m3 och det högsta 47 Bq/m3, vilket ska jämföras med det tillåtna gränsvärdet 200 Bq/m3. De boende, vars lägenheter valts ut för radonmätningen, kommer att kontaktas av styrelsen innan mätningarna börjar.

Budget 2020 klar - 2%
höjning av månadsavgiften

Höjningen orsakas av höjda fjärrvärmepriser, en indexhöjning för de grundavtal som föreningen har när det gäller fastighetsskötsel, mark-arbeten och snöröjning. Dessutom bidrar kostnader för investeringen av LED-belysning i garaget till höjningen samt kostnader för juridiskt biträde i de kommande förhandlingarna med JM.
Höjningen av månadsavgiften innebär en ökad månadskostnad från och med 1 januari 2020 med ca 80 – 130 kronor beroende på lägenhetens storlek. Garage- och markparkeringsplatserna kommer också att höjas med 2 % den 1 januari 2020.


Aktuellt
  • Årsstämma, måndagen den 27 april 2020, kl 18.45, Mariasalen, Vårfrukyrkan, Fruängens Kyrkogata 3. Väl mött!