Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Nordea erbjuder lån till låg ränta
I samband med förhandlingar med Nordea avseende omplacering av föreningens fastighetslån fördes även samtal om förbättrade villkor avseende bolån för boende i Brf Parkdammen. Resultatet av samtalen mynnade ut i ett erbjudande från Nordea till föreningens boende om lån till lägre räntesatser än konkurrerande banker och utan krav på att bli ”helkund”. Mer information finns i vårt nyhetsbrev, nr 1 2019, under sektionen Medlemmar.

Motioner till årsstämman
Den medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, ska skriftligen framställa det i en motion, som ska vara inlämnad till styrelsen senast den 1 mars 2019. Motionen sänds till Brf Parkdammen, Bergtallsvägen 20, 125 60 Älvsjö. Du kan också lägga motionen direkt i föreningens brevlåda.

I motionen ska du ge en kort presentation av ärendet, förslag till beslut och motivering av förslaget samt underteckna med ditt namn och ange ditt lägenhetsnummer.
Inga andra ärenden än de, som finns angivna på kallelsen, får behandlas på stämman. Det är därför viktigt att du lämnar in din motion i tid.

Ekonomi och energi
(som vanligt) på styrelsens bord

Ekonomi- och energifrågor är nästan alltid på dagordningen vid styrelsens sammanträden eftersom räntor, el och fjärrvärme tillhör de största kostnadsposterna för föreningen.
När det gäller ekonomin kan vi nämna att två lån på tillsammans 21,4 miljoner har förhandlats och omplacerats. Det ena som ett femårigt lån till en fast ränta av 1,39 %. Det andra lånet till en rörlig ränta som för närvarande uppgår till 0,31 %.
När det gäller energin har styrelsen låtit göra en energisparkalkyl beträffande belysningen i garaget för att se vad utbyte av befintliga armaturer mot led-belysning skulle medföra i minskade energikostnader och minskade miljöutsläpp. Offerter ska nu tas in för eventuell investering under 2019.

Årsstämman 2019
Styrelsen vill informera om att föreningens årsstämma är planerad att hållas torsdagen den 25 april 2019. Närmare information om plats och tid får du med kallelsen, som kommer att sändas ut senast den 30 mars.
 
Vi hoppas förstås på en god medlemsanslutning vid denna stämma, eftersom medlemmarna då bland annat ska ta ställning till styrelsens förvaltning av föreningen, fastställa bokslutet för år 2018, välja styrelseledamöter för det nya verksamhetsåret och behandla de motioner som inlämnats. 

Vilken typ är du?
Gå in under fliken "Vilken typ är du?" för att kolla hur du bidrar till föreningens trivsel.
Klicka här för att komma dit.