Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

JM:s ansvarstid går ut i september
Nu när garantitiden är över har JM fortfarande en ansvarstid, för fel i lägenheterna, fram till den 7 september 2019. Under ansvarstiden faller det för beställaren att besvisa ansvar för fel.
Styrelsen kommer därför att genomföra en grundlig besiktning av det som hör till "det yttre underhållet", det vill säga tak, fasader, teknisk utrustning, gemensamma utrymmen med mera.
För att få information om det förekommer fel i lägenheterna, vilka orsakats av att entreprenörens utförda arbete eller materialval är felaktiga, har vi gått ut med en enkät till de boende. Svaren bearbetas nu av en arbetsgrupp inom styrelsen.

Nordea erbjuder lån till låg ränta
I samband med förhandlingar med Nordea avseende omplacering av föreningens fastighetslån fördes även samtal om förbättrade villkor avseende bolån för boende i Brf Parkdammen. Resultatet av samtalen mynnade ut i ett erbjudande från Nordea till föreningens boende om lån till lägre räntesatser än konkurrerande banker och utan krav på att bli ”helkund”. Mer information finns i vårt nyhetsbrev, nr 1 2019, under sektionen Medlemmar.

Motioner till årsstämman
Den medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, ska skriftligen framställa det i en motion, som ska vara inlämnad till styrelsen senast den 1 mars 2019. Motionen sänds till Brf Parkdammen, Bergtallsvägen 20, 125 60 Älvsjö. Du kan också lägga motionen direkt i föreningens brevlåda.

I motionen ska du ge en kort presentation av ärendet, förslag till beslut och motivering av förslaget samt underteckna med ditt namn och ange ditt lägenhetsnummer.
Inga andra ärenden än de, som finns angivna på kallelsen, får behandlas på stämman. Det är därför viktigt att du lämnar in din motion i tid.

Årsstämman 2019
Styrelsen informerar om att föreningens årsstämma hålls torsdagen den 2 maj 2019, kl 18.45 i Mariasalen i församlingshuset i Fruängen, Fruängens Kyrkogata 3. Närmare information kommer att sändas ut senast den 30 mars.
 
Vi hoppas förstås på en god medlemsanslutning vid denna stämma, eftersom medlemmarna då bland annat ska ta ställning till styrelsens förvaltning av föreningen, fastställa bokslutet för år 2018, välja styrelseledamöter för det nya verksamhetsåret och behandla de motioner som inlämnats. 

Vilken typ är du?
Gå in under fliken "Vilken typ är du?" för att kolla hur du bidrar till föreningens trivsel.
Klicka här för att komma dit.