Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Goda resultat vid radonmätningen
Under perioden oktober 2019 till mars 2020 utfördes mätning av radonhalten i föreningens fyra hus. Mätningen utfördes på så sätt att 64 detektorer fördelades på 32 lägenheter med minst en lägenhet på varje våningsplan i de fyra husen.
Uppmätta värden klart under referensvärdet
Nu har mätresultaten kommit från Radonova Laboratories. Det visade sig vara mycket goda resultat. Det lägsta värdet 20 Bq/m3 uppmättes i 2 lägenheter. Hela 28 lägenheter hade mätvärden i intervallet 30 – 50 Bq/m3 och endast en lägenhet hade ett mätvärde som uppgick till 80 Bq/m3. Dessa värden ligger alla betydligt lägre än det godkända referensvärdet 200 Bq/m3.


Årsbokslut 2019
visar positivt resultat

Resultaträkningen i årsredovisningen för 2019 visar ett positivt resultat som uppgår till 149 598 kronor, trots oförutsedda kostnader på mer än 300 000 kronor. Bakgrund till detta ges i årsredovisningen. Den kommer att finnas tillgänglig på medlemssidorna med övrig information från årsstämman den 27 april.

TV-utbudet blir digitalt -
ändra innan den 26 maj

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma.
Mer information på Com Hem
Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv tittar du analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informations-text i din tv-ruta under april behöver du inte göra något.
Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777. All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på ett flertal språk på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att göra detta innan den 26 maj!

Coronakris påverkar
bostadspriser marginellt

BNP väntas i år sjunka med 5 procent och arbetslösheten öka till 9 procent. Utvecklingen drivs framför allt av ett stort fall i näringslivets investeringar och minskad nettoexport. Men även en svag hushållskonsumtion bidrar. Till följd av strukturomvandling där många tidigare ej långsiktigt livskraftiga företag går i konkurs till följd av coronakrisen väntas arbetslösheten öka ytterligare nästa år och landa på 10 procent. Det menar SBAB:s chefekonom Robert Boije.
Lägre omsättning av bostäder under övergångsperiod
Om krisen inte blir mer utdragen i tid väntas den i första hand bidra till en lägre omsättning av bostäder under en övergångsperiod. Bostadspriserna väntas påverkas marginellt. Vid en mer utdragen smittspridning och medföljande högre arbetslöshet än i huvudscenariot kan bostadspriserna sjunka mer. Nyproduktionen väntas falla till följd av krisen och uppgå till omkring 40 000 bostäder per år de kommande åren.
Läs mer i SBAB:s Bomarknadsnytt och serien Vart är vi på väg? med analys av bolåne- och bostadsmarknaden.

Tänk på att minska smittspridningen! 

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar, exempelvis genom att undvika större sociala sammanhang
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten