Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Tipsa valberedningen om
lämpliga personer till styrelsen

Valberedningen är, enkelt uttryckt, föreningens rekryteringskonsult som ska ta fram förslag på styrelse och revisorer. Därför är det viktigt att medlemmarna hjälper valberedningens med förslag till styrelseledamöter. Att ha en fungerande styrelse är avgörande för föreningens fortlevnad.
Har du tips, idéer och förslag beträffande styrelsens sammansättning, ber vi dig att ta kontakt med valberedningens sammankallande, Britt-Marie Lilljeqvist, tel. 070-714 17 34, e-post: fam.lilljeqvist@gmail.com. Du kan även ta kontakt med Anette Salheim, tel. 073-378 71 47 eller Bo Rosenblom, tel. 073-769 20 77.

Hur får vi kontakt med dig?
Vid olika tillfällen behöver styrelsen nå ut snabbt med information till eller av annan anledning få kontakt med boende i Brf Parkdammen
Därför har styrelsen beslutat att upprätta ett register med kontaktuppgifter till er som bor i Brf Parkdammen. Registret ska innehålla namn, lägenhets-nummer, telefonnummer och e-postadress.
Du kan hjälpa oss att upprätta registret genom att skriva ner dina uppgifter på ett papper och lägga det i föreningens brevlåda, Bergtallsvägen 20. Eller så kan du mejla dina uppgifter till Agneta Landeskog. Hennes e-postadress är agneta@landeskog.se. Agneta har styrelsens uppdrag att upprätta registret som endast ska användas för internt bruk inom föreningen. Har du frågor om registret kan du ringa till Agneta på tel. 070-665 54 29.

Badrummen - förhandlingar med JM
Förhandlingarna med JM beträffande de påtalade bristerna i kakelsättningen i badrummen hos de boende i föreningen pågår sedan slutet av 2020 och har hittills fortsatt med ett möte i januari.
JM anser att det finns fog för vår skadeanmälan, vilket innebär att de medger att det finns brister i kakelsättningen och att felen inryms i JM:s tioårsansvar.
JM menar dock att de inte generellt godtar bedömningen i våra besiktningsprotokoll att helrenoveringar ska genomföras i de av vår besiktningsman angivna badrummen men att deras ambition är att åtgärda bristerna så att badrummen får full funktionalitet och att det kan ske utan att badrummen behöver rivas ut. Styrelsen anser tillsammans med JM att åtgärder avgörs i varje enskilt badrum beroende på omfattningen av brister.
Vid mötet i januari 2021 beslöts att JM gör en grundlig fysisk undersökning i ett av föreningen utvalt badrum för att få en uppfattning om orsakerna till bristfälligheten i kakelsättningen, vilken typ av tätskikt som använts samt kunna bedöma riskerna för skador på tätskiktet vid användning av JM:s föreslagna åtgärdsmetod. Undersökningen av testbadrummet ska utföras av JM och med full insyn av föreningen. Ambitionen hos båda parterna i förhandlingarna är att enas om åtgärdsmetoder och att bristerna i badrummen ska kunna påbörjas under våren 2021.

Årstämma 22 april
Brf Parkdammen håller årsstämma den 22 april, kl 18.30. Boka in dagen redan nu. Arrangemanget anpassas till FHM:s rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Kallelse och handlingar skickas ut senare.
/Styrelsen

Tänk på att minska smittspridningen! 

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar, exempelvis genom att undvika större sociala sammanhang
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten