Hej och välkommen till

Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

stamspolning stamspolning

Årstämman 2018
Styrelsen vill informera om att föreningens årsstämma är planerad att hållas torsdagen den 19 april 2018 Närmare information om plats och tid får du med kallelsen, som kommer att sändas ut senast den 30 mars.
 
Vi hoppas förstås på en god medlemsanslutning vid denna stämma, eftersom medlemmarna då bland annat ska ta ställning till styrelsens förvaltning av föreningen, fastställa bokslutet för år 2017, välja styrelseledamöter för det nya verksamhetsåret och behandla de motioner som inlämnats.

Valberedningen
Valberedningen, som nu börjar sitt arbete, består av Britt-Marie Lilljeqvist, lgh 323, Carin Wesslén Ståhl, lgh 333, Tord Martinsen, lgh 175.
 Har du tips, idéer och förslag beträffande styrelsens sammansättning, ber vi dig att ta kontakt med valberedningens sammankallande, Britt-Marie Lilljeqvist,
tel. 070 714 1734, e-post: fam.lilljeqvist@gmail,com

Motioner till årsstämman 2018
Den medlem, som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, ska skriftligen framställa i en motion, som ska vara inlämnad till styrelsen senast den 1 mars 2018. Motionen sänds till
Brf Parkdammen, Bergtallsvägen 20, 125 60 Älvsjö. Du kan också lägga motionen direkt i föreningens brevlåda.
I motionen ska du ge en kort presentation av ärendet, förslag till beslut och motivering av förslaget samt underteckna med ditt namn och ange ditt lägenhetsnummer.
Inga andra ärenden än de, som finns angivna på kallelsen, får behandlas på stämman. Det är därför viktigt att du lämnar in din motion i tid.

Vilken typ är du?
Gå in under fliken "Vilken typ är du?" för att kolla hur du bidrar till föreningens trivsel.
Klicka här för att komma dit.