Hej och välkommen till

Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

stamspolning stamspolning

Stamspolning
kommer att ske i samtliga lägenheter under vecka 43

Styrelsen har beslutat att genomföra en förebyggande stam-spolning av stamledningarna till samtliga lägenheter för att undvika stopp och jourinsatser. Stamspolningen kommer att genomföras enligt den tidplan som anges i den information som styrelsen distribuerar till samtliga lägenheter.

Blandade reaktioner på bostadsrättsutredning
Nu kommer remissvaren på den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden”, som regeringen tillsatte.
Remisstiden gick ut 1 oktober. Viktiga remissvar väntas fortfarande från organisationer som Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen samt från byggbranschen, bland annat JM.

Boverket gillar utredningens många förslag. Boverket skriver dock att intygsgivare, som ibland godkänt ohållbara kalkyler, måste förbättra sin kompetens för att räkna på den mycket längre underhållscykel av bostadsrättshus, som regeringens utredare Michaël Koch föreslår.
Bokföringsnämnden välkomnar att kostnaderna för fastighetens successiva nedslitning beräknas och periodiseras genom så kallad komponentavskrivning, alltså att man redan från början lägger en plan för när husets olika delar ska bytas och beräknar pris.
Bokföringsnämnden tar på sig att ta fram nya instruktioner till komplettering av bostadsrättsföreningars årsredovisningar, bland annat med nyckeltal som köpare lättare kan jämföra.
Bolagsverket gillar att avskrivningar lika väl som löpande kostnader måste redovisas i den ekonomiska planen. Flera aktörer efterlyser dock ett centralt bostadsrättsregister, något som inte rymdes i utredningen.
Det lite annorlunda i remissfloden är hur vissa intressenter berör det faktum att större ekonomisk transparens för köparna och mer ekonomiskt hållbarhetstänk kring husen, kan leda till prisfall och lägre vinster för producenterna i nyproduktionen.
Fastighetsägarna hänvisar bland annat till att HSB lämnade in en skrivelse till utredningen där HSB varnar för dramatiska konsekvenser av de skärpta kraven på kostnadstäckning: "Avgiftshöjningar om 40-80 procent för bostadsrättsföreningar som tidigare redovisat underskott" och "stor påverkan på nyproduktionen".

Att ställa saker i trapphuset - Därför får du inte göra det!
Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.
Lagen om skydd mot olyckor
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.
Brännbart material
Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.
Framkomlighet
Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Vilken typ är du?
Gå in under fliken "Vilken typ är du?" för att kolla hur du bidrar till föreningens trivsel.
Klicka här för att komma dit.